Suvremena psihologija, Vol. 13, No. 1, 2010, 5-25


Izvorni znanstveni članak

Kvantitativno-relacijsko prosuđivanje hrvatske djece i adolescenata: Psihometrijska analiza i razvojne osobitosti


Mislav Stjepan Žebec - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Petar Fabijanić - Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Iva Prvčić - Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.5-25).pdf


Sažetak
Svrha rada je dvostruka (1) prikaz manje poznatog razvojno-psihologijskog postupka mjerenja kvantitativno-relacijskog (K-R) prosuđivanja te njegovo psihometrijsko vrednovanje na hrvatskom uzorku djece i adolescenata, (2) testiranje hipoteza vezanih uz razvojne osobitosti K-R prosuđivanja, prvenstveno proizašlih iz Trirazinske teorije razvijajućeg uma A. Demetrioua i suradnika (Demetriou i Raftopoulos, 1999; Demetriou, Christou, Spanoudis, i Platsidou, 2002). Na uzorku od 420 učenika (197 ženskih) jedne osnovne škole i gimnazije Grada Zagreba (prosječno 84 učenika 2., 3., 5. i 7. razreda osnovne i 3. razreda srednje škole) primijenjena je papir-olovka baterija zadataka K-R prosuđivanja, sastavljena od tri vrste zadataka - omjerno prosuđivanje, aritmetika i algebra – podijeljenih u četiri razvojne razine. Metrijske osobine K-R baterije su vrlo dobre: (1) osjetljivost na cijelom uzorku sudionika je visoka jer prosječni indeks težine 35 zadataka iznosi 0,52 (s time da očekivano raste od najniže do najviše školske dobi), a Ferguson Δ iznosi 0,98; (2) pouzdanost izračunata na izvornim rezultatima je visoka (Cronbach α = 0,92, split-half = 0,95), dok je uz kontrolu varijance školske dobi dobra (Cronbach α = 0,73, split-half = 0,82); (3) Konstruktna valjanost je vrlo dobra (sa i bez kontrole varijance školske dobi dobivena je faktorska struktura koja odražava temeljne odrednice konstrukcije i primjene instrumenta – vrstu i razinu zadataka, te vrijeme primjene – i objašnjava 38 do 50% varijance rezultata), sadržajna valjanost visoka, a kriterijska prihvatljiva (korelacije s ocjenama iz matematike iznosi 0,45). Potvrđen je porast K-R prosuđivanja sa školskom dobi i opadanje rezultata s porastom razvojne razine zadataka, a razlike u rješivosti tri vrste zadataka u skladu su s očekivanjima (najprije se usvaja aritmetika, potom omjerno prosuđivanje i na kraju algebra). Spolne razlike nisu potvrđene, a svi interakcijski efekti spola, dobi i razvojne razine zadataka na Q-R prosuđivanje objašnjivi su teorijskim modelima kognitivnog razvoja i prethodnim istraživanjima.

Ključne riječi
kvantitativno-relacijsko prosuđivanje, metrijske osobine, razvojne i spolne osobitosti© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com