Suvremena psihologija, Vol. 19, No. 1, 2016


Izvorni znanstveni članak

Bezuvjetno samoprihvaćanje i mentalno zdravlje u eksperimentalnom ego- provocirajućem kontekstu


Stanislava Popov - Medicinska škola, Zrenjanin, Srbija
Jelena Radanović -
Mikloš Biro - Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

DOI: 10.21465/2016-SP-191-06

Puni tekst (engleski, str.71-80).pdf


Sažetak
Iako je jedan od središnjih koncepata Racionalno Emotivno Bihevioralne Terapije (REBT), koncept bezuvjetnog samoprihvaćanja nije dovoljno empirijski istraživan, naročito ne eksperimentalno. Zato je cilj ovog istraživanja je ispitivanje utjecaja bezuvjetnog samoprihvaćanja na pokazatelje mentalnog zdravlja u eksperimentalnoj ego- provocirajućoj situaciji. Na uzorku od 182 studenta, simulirali smo situaciju javnog nastupa za koji su ispitanici dobili unaprijed pripremljeni, slučajno raspoređeni pozitivni, neutralni i negativni feedback te smo ispitivali efekte interakcije bezuvjetnog samoprihvaćanja, feedbacka i zadovoljstva dobivenim feedbackom na pokazatelje mentalnog zdravlja. Korišteni mjerni instrumenti su: Skala bezuvjetnog samoprihvaćanja (USAQ; Chamberlain & Haaga, 2001), Srpski inventar afekata baziran na PANAS-X (SIAB- PANAS; Novović & Mihić, 2008), Subskala anksioznosti (DASS-42; Lovibond & Lovibond, 1995), Skala stanja depresivnosti (SD; Novović, Biro & Nedimović, 2009) i Skala situacionog atribucijskog stila konstruirana za ovo istraživanje (prema Peterson & Seligman, 1984). Podaci su prikupljeni tijekom zimskog semestra 2013/2014 godine na Sveučilištu u Novom Sadu. Rezultati analize kovarijanse ukazuju na to da razina samoprihvaćanja ima veću ulogu u predikciji anksioznosti i depresivnosti u interakciji sa zadovoljstvom dobivenim feedbackom od same prirode feedbacka. S druge strane, isti prediktori nisu utjecali na mere pozitivnog i negativnog afekta. Različita očekivanja od dobivenog feedbacka, kao i sam feedback, provociraju određenu samoprocjenu, te se različite kombinacije ovih faktora na drugačiji način reflektiraju na pokazatelje mentalnog zdravlja, sukladno sa REBT teorijom.

Ključne riječi
bezuvjetno samoprihvaćanje, feedback, anksioznost, depresivnost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com