Suvremena psihologija, Vol. 19, No. 1, 2016


Prethodno priopćenje

Faktorska struktura i psihometrijske karakteristike hrvatske kratke verzije upitnika Kvocijenta empatije


Anja Wertag - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Ivana Hanzec - Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

DOI: 10.21465/2016-SP-191-09

Puni tekst (engleski, str.101-110).pdf


Sažetak
Kvocijent empatije (EQ, Emapthy Qoutient, Baron-Cohen i Wheelwright, 2004) mjeri empatiju kao sposobnost prepoznavanja i razumijevanja tuđih misli i osjećaja, te odgovarajućeg emocionalnog reagiranja na njih. Iako je upitnik napravljen kako bi bio osjetljiv na nedostatak empatije kao dijela psihopatologije, često se koristi i u drugim područjima psihologijskih istraživanja. Cilj ovog rada bio je ispitati faktorsku strukturu i psihometrijske karakteristike hrvatskog prijevoda kraće verzije upitnika Kvocijenta empatije (EQ-28) koja se pokazala psihometrijski boljom od izvorne verzije (Lawrence i sur., 2004). Podaci su prikupljeni on-line na prigodnom uzorku sudionika (N = 115; 81 ženskog i 34 muškog spola) prosječne dobi 31,30 godina (SD = 7,49) u okviru većeg istraživanja. Rezultati faktorske analize upućuju na jasnu trofaktorsku strukturu sukladnu strukturi dobivenoj u prijašnjim istraživanjima (Dimitrijević i sur., 2012; Lawrence i sur., 2004). Cronbachovi alfa koeficijenti odražavaju visoku unutarnju pouzdanost subskala kognitivne empatije i emocionalne reaktivnosti, no ne i subskale socijalnih vještina. Korelacije subskala EQ-28 i odgovarajućih subskala Interpersonalnog indeksa reaktivnosti (Davis, 1983) pružaju informacije o konvergentnoj valjanosti subskala kognitivne empatije i emocionalne reaktivnosti, a korelacije s mjerama altruizma (mjerenog putem HEXACO-PI-R upitnika, Lee i Ashton, 2004) i Mračne trijade (Jones i Paulhus, 2014) pokazuju teorijski očekivane odnose pripadajućih konstrukata. Na temelju rezultata ovog preliminarnog istraživanja može se reći kako hrvatska verzija kratkog upitnika Kvocijenta empatije (EQ-28) ima zadovoljavajuće metrijske karakteristike te predstavlja dobru mjeru kognitivne i emocionalne empatije, no ovi rezultati bi trebali biti replicirani na većem i spolno ujednačenijem uzorku.

Ključne riječi
Kvocijent empatije, psihometrijske karakteristike, hrvatska verzija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com