Suvremena psihologija, Vol. 23, No. 1, 2020, 7-20


Izvorni znanstveni članak

Konstrukcija i validacija skale samoprocjene uspješnog starenja


Ivana Tucak Junaković - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska
Marina Nekić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska
Neala Ambrosi-Randić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Puli, Ronjgova 1, Pula, Hrvatska

https://doi.org/10.21465/2020-SP-231-01

Puni tekst (hrvatski, str.7-20).pdf


Sažetak
Konstrukt uspješnog starenja često se spominje u novijoj gerontološkoj literaturi premda nije postignut konsenzus u pogledu njegove definicije i komponenti koje uključuje. Iz toga proizlaze i brojni načini njegove operacionalizacije. U radu je prikazan postupak konstrukcije i validacije Skale samoprocjene uspješnog starenja, prve mjere kojom se ovaj konstrukt pokušalo izravno ispitati na hrvatskim uzorcima starijih osoba. Metrijske karakteristike skale provjerene su na uzorku od 479 starijih osoba u dobi od 60 do 95 godina (M = 69,37; SD = 7,03) iz različitih dijelova Hrvatske. Konfirmatornom faktorskom analizom donekle je potvrđena pretpostavljena jednofaktorska struktura skale (uz uvođenje dodatnih parametara u jednofaktorski model). Skala je pokazala zadovoljavajuću osjetljivost i pouzdanost. U prilog valjanosti skale govore i značajne povezanosti između rezultata na skali i nekih konstrukata za koje se i očekuje da bi trebali biti povezani s uspješnim starenjem, kao što su tjelesno i mentalno zdravlje, zadovoljstvo životom, doživljaj smisla života, optimizam, generativnost i dr. Zaključno, Skala samoprocjene uspješnog starenja je u ispitanom uzorku starijih osoba pokazala dobre metrijske karakteristike te se može upotrebljavati u istraživanjima uspješnog starenja. Ipak, poželjne su daljnje provjere njezine faktorske strukture, te su otvorene mogućnosti za daljnje revizije njezina sadržaja s ciljem poboljšanja njezine valjanosti i kulturalne osjetljivosti, kako bi skala što bolje zahvatila konstrukt uspješnog starenja u hrvatskom kulturalnom okruženju.

Ključne riječi
Skala samoprocjene uspješnog starenja, mjere uspješnog starenja, uspješno starenje, starije osobe© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com