Upute suradnicima


Časopis SUVREMENA PSIHOLOGIJA namijenjen je psihodijagnostičkoj teoriji i praksi i općoj psihološkoj tematici i službeno je glasilo Hrvatskog psihološkog društva.

Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise, napisane na hrvatskom ili engleskom jeziku. Uredništvo pridržava pravo da rukopis redakcijski prilagodi propozicijama časopisa i standardima hrvatskog i engleskog jezika.
Radovi se šalju:
u elektroničkom obliku na adresu:
suvremena@nakladaslap.com

Uz rad je obavezno priložiti Izjavu o autorstvu koja je dostupna na
http://suvremena.nakladaslap.com/public/pdf/suvremena-izjava.pdf
Recenzijski postupak
Svi radovi koji su zaprimljeni, prolaze uredničko čitanje i procjenu prihvatljivosti objavljivanja za časopis, nakon čega podliježu dvostrukoj slijepoj recenziji stručnjaka u području (double-blind review) pri čemu se ne otkriva identitet ni autora ni recenzenta.

Nakon zaprimljenih recenzija autori uz novu verziju rukopisa Uredništvu trebaju dostaviti popratno pismo u kojem navode koje su prijedloge recenzenata uvažili i kako, a one koje nisu, obrazložiti uz dokumentaciju.

Prednost u objavljivanju imaju sve vrste članaka koji sadržajno obrađuju psihodijagnostička sredstva, te članci iz svih područja primijenjene psihologije osim što kliničku psihologiju i srodne sadržaje preusmjeravamo na časopis Klinička psihologija.
Izdavačka i autorska prava
Izdavač zadržava izdavačka prava na članke objavljene u časopisu, u tiskanom te elektroničkom obliku. Članci objavljeni u časopisu smiju se, uz prikladno navođenje izvora, besplatno koristiti u obrazovne ili istraživačke te druge nekomercijalne svrhe. Autori zadržavaju svoja prava.

Prema APA Publication Manual (2010), u Osmom poglavlju (The Publication Process) autore se upućuje da prije slanja svoga rukopisa provjere njegovu urednost tako da prođu sve točke koje se nalaze u popisu zahtjeva 'Check your manuscript' na APA-inoj adresi (APA, 2014, Checklist for Manuscript Submission. Dostupno na (http//www.apa.org/pubs/authors/manuscript-check.aspx).

Prema pravilu 8.04: "Dužnost je autora pribaviti a) pismena dopuštenja od vlasnika izdavačkih prava za korištenje zaštićenih materijala, i b) priložiti kopije tih pisama uz prihvaćeni rukopis."
Etika istraživanja
Istraživanja trebaju biti sukladna važećim etičkim propisima i kodeksima o provođenju istraživanja. Prema procjeni uredništva od autora se može tražiti i potvrda da je istraživanje odobrilo etičko povjerenstvo nadležne institucije.

Molimo suradnike da poštuju sljedeće upute:

Radovi:
 1. Opseg rada (uključujući bilješke, bibliografiju i mjesta za grafičke priloge) ne bi trebao prelaziti zadane standarde (1 kartica sadrži 1800 znakova s prazninama)
  - Izvorni znanstveni rad (Original Scientific Paper) – 16 kartica teksta
  - Prethodno priopćenje (Preliminary Communication) 8 kartica teksta
  - Pregledni članak (Review Article) 48 kartica teksta
  - Stručni članak (Professional Paper) – 16 kartica teksta
 2. Na prvoj stranici rada treba pisati ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, e-mail adresa i naslov rada ispisan velikim slovima (Uredništvo će ove podatke izbrisati prije slanja rukopisa na recenzije).
 3. Časopis koristi APA stil za oblikovanje referenci u tekstu i u popisu literature (http://www.apastyle.org/)
 4. U popisu literature treba navesti pune podatke o svim radovima koji se spominju u tekstu, ujedno u popisu literature trebaju biti samo oni izvori koji se spominju u tekstu.
 5. Radovi se navode abecednim redom i prema prezimenima autora i kronološkim redom za radove istog autora. Ako se navodi više radova istog autora, koji imaju istu godinu izdanja, treba ih razlikovati slovima (a, b, c itd.) iza godine izdanja. U slučaju zajedničkog rada više autora, u popisu literature ne koristi se oblik "i suradnici", nego se navode svi autora.
 6. Radovima treba biti priložen sažetak na hrvatskom i na engleskom jeziku. Sažetak ne bi trebao prelaziti 1800 znakova, te treba upućivati na svrhu rada, upotrijebljenu metodologiju, najvažnije rezultate i zaključak. Autori trebaju navesti do pet ključnih riječi.
 7. Grafički prilozi trebaju biti pripremljeni prema formatu časopisa.
Kategorizacija članaka
Izvorni znanstveni članak (Original Scientific Paper) – sadrži neobjavljene rezultate izvornih znanstvenih istraživanja, a znanstvene su informacije izložene tako da se točnost analiza i izvoda, na kojima se rezultati temelje, može provjeriti.

Prethodno priopćenje (Preliminary Communication) – sadrži dotad neobjavljene preliminarne rezultate znanstvenog istraživanja koje je u tijeku i koje je poželjno brzo objaviti. Ne mora nužno imati dovoljno pojedinosti za ponavljanje i provjeru rezultata.

Pregledni članak (Review Article) – članak je znanstveni rad koji sadrži izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojemu autor aktivno djeluje. Mora biti istaknuta uloga autorova izvornog doprinosa u tom području s obzirom na već objavljene radove te pregled tih radova. Pregledni članak sadrži i najnovije informacije o trenutačnom stanju razvoja i usmjerenja (tzv. State-of-the art reviews). Može ih pisati jedan ili skupina autora i pišu se na zamolbu urednika. Uredništvo pridržava pravo neprihvaćanja samostalno poslanih preglednih radova bez posebnih obrazloženja.

Stručni članak (Professional Paper) – sadržava već poznate, objavljene rezultate znanstvenoga istraživanja i težište usmjerava na njihovu primjenu u praksi ili na njihovo širenje (obrazovna svrha). Stručni članak sadrži korisne priloge iz područja struke koji nisu vezani uz izvorna autorova istraživanja, a iznesena zapažanja ne moraju biti novost u struci. Moraju biti napisani na sustavan i razumljiv način, u skladu s čitateljskim profilom.
Oblikovanje referenci u tekstu prema APA stilu:
Izvore treba navoditi u tekstu, a ne u bilješkama. Referenca se stavlja u zagrade i sadrži prezime autora, godinu izdanja, te, ako je riječ o citatu, broj stranice.
Ako rad ima dva autora, treba navesti oba. U slučaju zajedničkog rada tri, četiri ili pet autora kod prvog citiranja potrebno je navesti sva prezimena autora u zagradi. Kod ponovnog citiranja koristi se oblik "i sur.". Ako rad ima šest ili više autora već kod prvog citiranja koristi se oblik "i sur."
Izrada popisa literature prema APA stilu – primjeri:
Knjiga – jedan autor: Sorić, I. (2014). Samoregulacija učenja – Možemo li naučiti učiti.Naklada Slap.

Knjiga – više autora: Karlović, D. i Glavina Jelaš, I. (2016). Teorije ličnosti i genetička istraživanja. Naklada Slap.

Knjiga – poglavlje u knjizi: Galić, S. (2014). Promjene u obiteljskoj dinamici nakon pojave kronične bolesti pojedinog člana obitelji. U A. Brajša-Žganec, J. Lopižić i Z. Penezić, (Ur.),Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva (str. 419-436). Hrvatsko psihološko društvo, Naklada Slap.

Članak u časopisu s DOI brojem: Bubić, A. (2015). Uloga perfekcionizma i emocionalne regulacije u objašnjenju stilova odlučivanja. Društvena istraživanja, 24(1), 69-87.
https://doi.org/10.5559/di.24.1.04

Članak u časopisu bez DOI broja: Matešić, K. ml. i Zarevski, P. (2008). Correlation between intelligence and dimensions of personality and school success. Metodika, 17(2), 366-382.

Neobjavljena doktorska disertacija: Ružić, V. (2013). Utjecaj očekivanja o intenzitetu i vremenu pojavljivanja podražaja na doživljaj boli [Neobjavljena doktorska disertacija].Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeno izlaganje sa skupa: Matešić, K. (2012). Čestina uporabe psihodijagnostičkih sredstava u Republici Hrvatskoj – Pregled aktualnog stanja. U D. Jelčić, F. Tomić, S. Jakobović i A. Zrnić (Ur.), Radovi zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi (str. 161-168). Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Zakon: Zakon o psihološkoj djelatnosti. Narodne novine, 98(2019). URL:https://www.zakon.hr/z/861/Zakon-o-psiholo%C5%A1koj-djelatnosti


© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com